tìm n để 12$n^{2}$ -6n+1 là số chính phương

Photo of author

By Melody

tìm n để 12$n^{2}$ -6n+1 là số chính phương
Viết một bình luận