Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình : `3^y=x^3+x^2+x+1`

Photo of author

By Sadie

Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình :
`3^y=x^3+x^2+x+1`
Leave a Comment