Tìm số A biết : A=1+1/4 +3*1,25-1,25 +2*1,2 ai làm nhanh kết quả đúng mình cho ctlhn và vote5 sao nha

Photo of author

By Arianna

Tìm số A biết :
A=1+1/4 +3*1,25-1,25 +2*1,2
ai làm nhanh kết quả đúng mình cho ctlhn và vote5 sao nha
Viết một bình luận