Tìm số A, nếu bớt đi 25% của A, được bao nhiêu lại thêm vào 30% của số còn lại được 19,5.

Photo of author

By Audrey

Tìm số A, nếu bớt đi 25% của A, được bao nhiêu lại thêm vào 30% của số còn lại được 19,5.
Viết một bình luận