Tìm số có 3 chữ số abc biết rằng: abc + ab + a = 144 Số cần tìm là:

Photo of author

By Clara

Tìm số có 3 chữ số abc biết rằng:
abc + ab + a = 144
Số cần tìm là:
Viết một bình luận