Tìm số có 3 chữ số abc biết rằng: abc + ab + a = 976 Số cần tìm là:

Photo of author

By Hailey

Tìm số có 3 chữ số abc biết rằng:
abc + ab + a = 976
Số cần tìm là:
Viết một bình luận