Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu xóa chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 5 lần

Photo of author

By Kylie

Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu xóa chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 5 lần
Viết một bình luận