Tìm số hạng thứ 38 của dãy số (phân số viết gạch chéo. Ví dụ: 2/3): * 1/8,1/35,1/80,1/143

Photo of author

By Josie

Tìm số hạng thứ 38 của dãy số (phân số viết gạch chéo. Ví dụ: 2/3): *
1/8,1/35,1/80,1/143
Viết một bình luận