Tìm số nguyên x biết A 7.(x-2) bằng 84 B 5 (x) = 20 C 3.xmu3 = 24

Photo of author

By Jasmine

Tìm số nguyên x biết
A 7.(x-2) bằng 84
B 5 (x) = 20
C 3.xmu3 = 24

0 bình luận về “Tìm số nguyên x biết A 7.(x-2) bằng 84 B 5 (x) = 20 C 3.xmu3 = 24”

 1. `a)7.(x-2)=84`

  `→x-2=84:7`

  `→x-2=12`

  `→x=12+2`

  `→x=14`

  Vậy `x=14`

  `b)5×x=20`

  `→x=20:5`

  `→x=4`

  Vậy `x=4`

  `c)3×x^3=24`

  `→x^3=24:3`

  `→x^3=8`

  `→x^3=2^3`

  `→x=2`

  Vậy `x=2`

 2. a) 7.(x-2)=84

  ⇒x-2=84÷7

  ⇒x-2=12

  ⇒x=12+2

  ⇒x=14

  b)5×x=20

  ⇒x=20÷5

  ⇒x=4

  c)3×x^3=24

  ⇒x^3=24÷3

  ⇒x^3=8

  ⇒x^3=2^3

  ⇒x=2

   

Viết một bình luận