Tìm số nguyên x để biểu thức: M = (20 -x) : (x-12) có giá trị nhỏ nhất.

Photo of author

By Aaliyah

Tìm số nguyên x để biểu thức: M = (20 -x) : (x-12) có giá trị nhỏ nhất.
Viết một bình luận