Tìm số nguyên x để tích hai phân số $\frac{6}{x+1}$ và $\frac{x-1}{3}$ là một số nguyên Mong các bạn giúp với ạ!!! Hứa vote luôn!!!

Photo of author

By Josephine

Tìm số nguyên x để tích hai phân số $\frac{6}{x+1}$ và $\frac{x-1}{3}$ là một số nguyên
Mong các bạn giúp với ạ!!! Hứa vote luôn!!!
Viết một bình luận