Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho sau khi viết tiếp số đó vào sau số 2014 ta được một số chia hết cho 101

Photo of author

By Autumn

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho sau khi viết tiếp số đó vào sau số 2014 ta được một số chia hết cho 101
Viết một bình luận