Tìm số nguyên m sao cho số m+6/m-1 là số nguyên

Photo of author

By Natalia

Tìm số nguyên m sao cho số m+6/m-1 là số nguyên
Viết một bình luận