Tìm số nguyên n để biểu thức sau có giá trị nguyên lớn nhất J = $\frac{3n+7}{n-6}$ – $\frac{n+1}{n-6}$ – $\frac{2n-17}{n-6}$

Photo of author

By Ruby

Tìm số nguyên n để biểu thức sau có giá trị nguyên lớn nhất
J = $\frac{3n+7}{n-6}$ – $\frac{n+1}{n-6}$ – $\frac{2n-17}{n-6}$
Viết một bình luận