Tìm số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? (a – 30) × (a – 29) × (a – 28) × …. × (a – 1)

Photo of author

By Arianna

Tìm số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?
(a – 30) × (a – 29) × (a – 28) × …. × (a – 1)
Viết một bình luận