Tìm số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? (a – 30) × (a – 29) × (a – 28) × …. × (a – 1)

By Arianna

Tìm số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?
(a – 30) × (a – 29) × (a – 28) × …. × (a – 1)

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận