tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết số đó chia cho 5 dư 3 chia cho 7 dư 4

Photo of author

By aikhanh

tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết số đó chia cho 5 dư 3 chia cho 7 dư 4
Leave a Comment