Tìm số tự nhiên ab biết ab + A + B = 63 A là tổng các chữ số của ab B là tổng các chữ số của A

Photo of author

By Everleigh

Tìm số tự nhiên ab biết ab + A + B = 63 A là tổng các chữ số của ab B là tổng các chữ số của A
Viết một bình luận