Tìm số tự nhiên n sao cho (n+5).(n+6) chia hết cho 6n

Photo of author

By Audrey

Tìm số tự nhiên n sao cho (n+5).(n+6) chia hết cho 6n
Viết một bình luận