Tìm tâm và bán kính đường tròn x2+y2+8x-4y-5=0

Photo of author

By Samantha

Tìm tâm và bán kính đường tròn
x2+y2+8x-4y-5=0
Viết một bình luận