Tính `2/6+2/66+2/176+…+2/((5n-4).(5n+1))`.

Photo of author

By Harper

Tính `2/6+2/66+2/176+…+2/((5n-4).(5n+1))`.
Viết một bình luận