Tính : 3360 = 3000 + 0,2 x 3000 ( 1 – $\frac{3000}{K}$ )

Photo of author

By Kaylee

Tính :
3360 = 3000 + 0,2 x 3000 ( 1 – $\frac{3000}{K}$ )
Viết một bình luận