Tính A = 1/1.2.3 + 1/2.3.4 + 1/3.4.5 + …………. + 1/ 98.99.100

Photo of author

By Emery

Tính A = 1/1.2.3 + 1/2.3.4 + 1/3.4.5 + …………. + 1/ 98.99.100
Viết một bình luận