Tính a,1+ căn bậc hai của3+căn bậc hai của5+căn bậc hai của15 b, căn bậc hai của 10+căn bậc hai của14+căn bậc hai của15+căn bậc hai của 21

Photo of author

By Lydia

Tính
a,1+ căn bậc hai của3+căn bậc hai của5+căn bậc hai của15
b, căn bậc hai của 10+căn bậc hai của14+căn bậc hai của15+căn bậc hai của 21
Viết một bình luận