Tính a, 10 – 6 + 2 = ……………… c, 6 – 4 + 5 = ……………….. b, 8 + 2 – 6 = ………………. d, 10 – 7

Photo of author

By Ximena

Tính
a, 10 – 6 + 2 = ……………… c, 6 – 4 + 5 = ………………..
b, 8 + 2 – 6 = ………………. d, 10 – 7 + 6 = …………………
Viết một bình luận