tính áp dụng tính chất bình phương của một tổng: 1/2x+4^2

Photo of author

By Vivian

tính áp dụng tính chất bình phương của một tổng:
1/2x+4^2
Viết một bình luận