tính bằng cách hợp lý; a, 14:(4 và 2/- 1 và 5/9)+14:(2/+8/9) b, 13,6+14,5+15,4-4,5-3,6-5,4

Photo of author

By Brielle

tính bằng cách hợp lý;
a, 14:(4 và 2/- 1 và 5/9)+14:(2/+8/9)
b, 13,6+14,5+15,4-4,5-3,6-5,4
Viết một bình luận