Tính các góc ở đáy của tam giác cân `ABC` có góc ở đỉnh bằng `50^0` Không cần vẽ hình

Photo of author

By Anna

Tính các góc ở đáy của tam giác cân `ABC` có góc ở đỉnh bằng `50^0`
Không cần vẽ hình
Viết một bình luận