tính các tổng sau: S1=1+2+3+….+999 S2=21+23+25+…+1001 S3=15+17+19+21+…+151+153+155 S4=24+25+26+…+125+126 S5=10+12++14+…+2010 S6=1+4+7+…+79

Photo of author

By Vivian

tính các tổng sau:
S1=1+2+3+….+999
S2=21+23+25+…+1001
S3=15+17+19+21+…+151+153+155
S4=24+25+26+…+125+126
S5=10+12++14+…+2010
S6=1+4+7+…+79
S7=15+25+35+…+115
Viết một bình luận