Tính đạo hàm của các hàm số a, y = [sin x] / [sin x – cos x] b, y = x / [căn(4 – x^2)]

Photo of author

By Kylie

Tính đạo hàm của các hàm số
a, y = [sin x] / [sin x – cos x]
b, y = x / [căn(4 – x^2)]
Leave a Comment