Tính diện tích HCN với chiều dài là 8, chiều rộng kém chiều dài 2. đơn vị là cm

Photo of author

By Rylee

Tính diện tích HCN với chiều dài là 8, chiều rộng kém chiều dài 2. đơn vị là cm
Viết một bình luận