Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữa nhật a) chiều dài 4,5 cm; chiều rộng 2,4 cm ; chiều cao 3 cm b) chiều cao 3/2 m c

By Camila

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữa nhật
a) chiều dài 4,5 cm; chiều rộng 2,4 cm ; chiều cao 3 cm
b) chiều cao 3/2 m chiều rộng 1/4 m chiều cao 4/5 m
Viết một bình luận