Tính giá trị biểu thức : B= 8x^3 +12x^2 +6x +1 tại x =-28 ( Bằng cách áp dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức rồi thay số để tính )

Photo of author

By Aaliyah

Tính giá trị biểu thức : B= 8x^3 +12x^2 +6x +1 tại x =-28 ( Bằng cách áp dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức rồi thay số để tính )
Viết một bình luận