Tính giá trị của biểu thức 5/12:7/4-25/18:35/6

Photo of author

By Madeline

Tính giá trị của biểu thức 5/12:7/4-25/18:35/6

0 bình luận về “Tính giá trị của biểu thức 5/12:7/4-25/18:35/6”

 1. Đáp án: `0`

   

  Giải thích các bước giải:

       `\frac{5}{12}:7/4 -\frac{25}{18} :\frac{35}{6}`

  `= \frac{5}{12} xx 4/7 -\frac{25}{18} xx \frac{6}{35}`

  `= 5/3 xx 1/7 – 5/3 xx 1/7`

  `= 0`

 2. Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `5/12:7/4-25/18:35/6`

  `=5/12×4/7-25/18×6/35`

  `=5/21-5/21`

  `=0`

   

Viết một bình luận