tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2x mũ 2 + 5y mũ 2 +4xy + 8x-4y-100

Photo of author

By Autumn

tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2x mũ 2 + 5y mũ 2 +4xy + 8x-4y-100

0 bình luận về “tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2x mũ 2 + 5y mũ 2 +4xy + 8x-4y-100”

Viết một bình luận