Tính hợp lí: 7,3.10,5+7,3.15+2,7.10,5+15.2,7

Photo of author

By Mackenzie

Tính hợp lí:
7,3.10,5+7,3.15+2,7.10,5+15.2,7
Viết một bình luận