tính hợp lí A=(`1/3`+`12/67`+`13/41`)-(`79/67`-`28/41`)

Photo of author

By Eden

tính hợp lí
A=(`1/3`+`12/67`+`13/41`)-(`79/67`-`28/41`)

0 bình luận về “tính hợp lí A=(`1/3`+`12/67`+`13/41`)-(`79/67`-`28/41`)”

  1. `A=(1/3+12/67+13/41)-(79/67-28/41)`

    `A=1/3+12/67+13/41-79/67+28/41`

    `A=1/3+(12/67-79/67)+(13/41+28/41)`

    `A=1/3+(-1)+1`

    `A=1/3`

Viết một bình luận