Tính khối lượng dung dịch KNO3 bão hòa ở 20°C, có chứa 63,2g KNO3 (biết độ tan của KNO3 là 31,6g).

Photo of author

By Audrey

Tính khối lượng dung dịch KNO3 bão hòa ở 20°C, có chứa 63,2g KNO3 (biết độ tan của KNO3 là 31,6g).
Leave a Comment