tính nhanh : 1/a

Photo of author

By Aaliyah

tính nhanh :
1/a-1 và 1/a+1 (a > 10)
Viết một bình luận