Tính nhanh: $102^{3}$ – 6 . $102^{2}$ + 24 . 102 – 8

Photo of author

By Rose

Tính nhanh: $102^{3}$ – 6 . $102^{2}$ + 24 . 102 – 8
Viết một bình luận