tính nhanh 13 x 125 x 16 ——————— 8 x 52 x 25 làm hẳn ra

Photo of author

By Amaya

tính nhanh
13 x 125 x 16
———————
8 x 52 x 25
làm hẳn ra
Leave a Comment