tính nhanh 15,38 x 104 – 15,38 : 0,125 +15,38 : 0,25 giúp mình với , cảm ơn

Photo of author

By Josephine

tính nhanh 15,38 x 104 – 15,38 : 0,125 +15,38 : 0,25
giúp mình với , cảm ơn
Viết một bình luận