Tính nhanh: 18x(`19191919/21212121+88888/99999`)=??

Photo of author

By Eliza

Tính nhanh:
18x(`19191919/21212121+88888/99999`)=??

0 bình luận về “Tính nhanh: 18x(`19191919/21212121+88888/99999`)=??”

  1. Đáp án: `226/7`

    Các bước giải:

    \begin{array}{l} 18×(\dfrac{19191919}{21212121}+\dfrac{88888}{99999})\\ = 18×(\dfrac{19}{21}+\dfrac{8}{9})\\ =18×\dfrac{339}{189}\\ =18×\dfrac{113}{63}\\ =\dfrac{226}{7} \end{array}

Viết một bình luận