.Tính nồng độ mol/lít của dung dịch axit HCl trong các trường hợp sau : a) cho 150m/l đe Ba(OH)2 2M tác dụng vừa đủ với 250ml đe HCl b) Cần phải dùng

By Clara

.Tính nồng độ mol/lít của dung dịch axit HCl trong các trường hợp sau :
a) cho 150m/l đe Ba(OH)2 2M tác dụng vừa đủ với 250ml đe HCl
b) Cần phải dùng 150ml đe HCl để kết tủa hoàn toàn với 200g đe AgNO3 8,5%
Viết một bình luận