Tính : S=100-97+94-91-88+85+…+10-7+4-1

Photo of author

By Reagan

Tính : S=100-97+94-91-88+85+…+10-7+4-1

0 bình luận về “Tính : S=100-97+94-91-88+85+…+10-7+4-1”

 1. Đáp án:

   `51`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  `S=100-97+94-91+88-85+….+10-7+4-1`

  `→S=(100-97)+(94-91)+(88-85)+….+(10-7)+(4-1)`

  `→S=3+3+3+…..+3+3`

  `→S=3.17`

  `→S=51`

  Giải thích :

  Ta có : `100-97+94-91+…..+10-7+4-1`

  Số số hạng dãy trên là :

          `(100-1):3+1=34` ( số hạng )

  Mà `2` số ta ghép thành `1` nhóm

  `→` Có số nhóm là :

            `34:2=17` ( nhóm )

  Mà giá trị mỗi nhóm bằng `3`

  `→` Giá trị `S` là :

           `17.3=51`

                       Đáp số : `51`

 2. Sửa đề:` S = 100 – 97 + 94 – 91 + 88 – 85 +… + 10 – 7 + 4 – 1`

  Đáp án:

  Dãy số trên có số số hạng là:

      `(100 – 1) : 3 + 1 = 34` (số)

  Mà ta nhóm 1 cặp có 2 số

  Nên số nhóm có là:

     `34 : 2  =17` nhóm

  `S = (100 – 97) + (94 – 91) + (88 – 85) + … + (4 – 1)`

  `S = 3 + 3 + 3 + … + 3`

  `S = 3 . 17`

  `S = 51`  

   

Viết một bình luận