tính số lượng trứng và thể cực, tinh trùng được tạo ra Công thức tổng quát: Với a: Số tế bào sinh dục ban đầu – Số lượng trứng: 1.a. -Số thể cực :3.a

Photo of author

By Ariana

tính số lượng trứng và thể cực, tinh trùng được tạo ra
Công thức tổng quát:
Với a: Số tế bào sinh dục ban đầu
– Số lượng trứng: 1.a.
-Số thể cực :3.a
-Số tinh trùng: 4.a.
Leave a Comment