Tính thu gọn : S = 1 + 2 + 5 + 14 +…..+ $\frac{3^{n-1} + 1}{2}$ (n số hạng , n là số nguyên dương)

Photo of author

By Ayla

Tính thu gọn : S = 1 + 2 + 5 + 14 +…..+ $\frac{3^{n-1} + 1}{2}$ (n số hạng , n là số nguyên dương)
Viết một bình luận