Tính tổng A A = 1. 3^2 + 3.5^2 + 5.7^2 +….+ 97.99^2 Mong các bạn giúp nhaaaaa !!! Cảm mownnn ! Hứa vote luôn !!!

Photo of author

By Ximena

Tính tổng A
A = 1. 3^2 + 3.5^2 + 5.7^2 +….+ 97.99^2
Mong các bạn giúp nhaaaaa !!! Cảm mownnn ! Hứa vote luôn !!!
Viết một bình luận