Tính tổng A A= ( $\frac{3}{1.8}$ +$\frac{3}{8.15}$ +$\frac{15}{22}$ +….$\frac{3}{106.113}$) – ( $\frac{25}{50.55}$+ $\frac{25}{55.60}$+….+ $\fr

Photo of author

By Raelynn

Tính tổng A
A= ( $\frac{3}{1.8}$ +$\frac{3}{8.15}$ +$\frac{15}{22}$ +….$\frac{3}{106.113}$) – ( $\frac{25}{50.55}$+ $\frac{25}{55.60}$+….+ $\frac{95}{100}$ )
Mong các bạn giúp ạ ! Hứa vote :33
Viết một bình luận