Tính tổng của dãy số sau : $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{16}$ + $\frac{1}{32}$ + $\frac{1}{64}$ + $\frac{1}{128}$ + $\fra

Photo of author

By Quinn

Tính tổng của dãy số sau :
$\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{16}$ + $\frac{1}{32}$ + $\frac{1}{64}$ + $\frac{1}{128}$ + $\frac{1}{256}$ + $\frac{1}{512}$ + $\frac{1}{1024}$ .
Các bạn giúp mình với mình đang cần gấp.
Viết một bình luận