Tính tổng sau bằng cách hợp lí : B = 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/132 + 1/156.

Photo of author

By Elliana

Tính tổng sau bằng cách hợp lí : B = 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/132 + 1/156.
Viết một bình luận